องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน info_outline ข้อมูลการติดต่อ info องค์การแห่งการเรียนรู้
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
(นางสาวพนารัตน์ วงษ์ชมภู)
ปลัด อบต.น้ำหมาน
E-mail admin@narmmarn.go.th : 0653235956,042870048
(นายชานุวัฒน์ พรทอง)
หัวหน้าสำนักปลัด
E-mail admin@narmmarn.go.th : 0811833634,042870048
(นางสุขสันต์ ศิลาสุวรรณ)
ผู้อำนวยการกองคลัง
E-mail admin@narmmarn.go.th : 0818733319,042870048
(นายมนตรี แสงสว่าง)
ผู้อำนวยการกองช่าง
E-mail admin@narmmarn.go.th : 0899444305,042870048