องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน info_outline ข้อมูลการติดต่อ info องค์การแห่งการเรียนรู้
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย
ระบบ-online
หนังสือพิมพ์
กระทรวงยุติธรรม
public กระทรวงยุติธรรม
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
public สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
public ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
camera_alt ภาพกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ [26 กันยายน 2566]
โครงการจัดบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [21 กันยายน 2566]
สำรวจลำห้วยน้ำซู่ [19 กันยายน 2566]
โครงการพัฒนาและส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรม [15 กันยายน 2566]
 
volume_down งานประชาสัมพันธ์
จดหมายข่าวเดือนสิงหาคม พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9
จดหมายข่าวเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 7 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10
จดหมายข่าวเดือนมิถุนายน พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10
จดหมายข่าวเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview14
จดหมายข่าวเดือนเมษายน พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview22
จดหมายข่าวเดือนมีนาคม พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview15
จดหมายข่าวเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview27
จดหมายข่าวเดือนมกราคม พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12
จดหมายข่าวเดือนมกราคม พ.ศ.2565 (ฉบับพิเศษ) poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview14
จดหมายข่าวเดือนธันวาคม พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview21

volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม Big cleaning day
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7
เลื่อนการจ่ายเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5
SMS หลอกลวงเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน ThaiD
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7
ประกาสรายชื่อผู้สอบได้พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview25
เชิญประชุมสภา poll
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview19
ประกาศ การเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่3 ประจำปี พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
กิจกรรมเทิดทูนสถาบันหลัก poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview13

play_arrow ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
บุคลากรภายใน
play_arrow ผู้บริหารองค์กร
นายประวิน อินทะบุญศรี
นายก อบต.น้ำหมาน
E-mail admin@narmmarn.go.th : 0819044966,042870048
นายประวิน อินทะบุญศรี
นายก อบต.น้ำหมาน
E-mail admin@narmmarn.go.th : 0819044966,042870048
(นางสาวพนารัตน์ วงษ์ชมภู)
ปลัด อบต.น้ำหมาน
E-mail admin@narmmarn.go.th : 0653235956,042870048
(นางสาวพนารัตน์ วงษ์ชมภู)
ปลัด อบต.น้ำหมาน
E-mail admin@narmmarn.go.th : 0653235956,042870048
ชำระภาษีและค่าธรรมเนียมออนไลน์
กรมส่งเสริมฯ
การให้บริการอิเล็กทรอนิกส์

สถิติ sitemap
วันนี้ 784
เดือนนี้10,553
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)89,617
ทั้งหมด 280,000


public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กยผ.
26/09/2566
26/09/2566
ซักซ้อมการใช้งานระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท.
26/09/2566
26/09/2566
การถ่ายโอนข้อมูลปีภาษีในระบบบูรณาการทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE)
สน.คท.
26/09/2566
26/09/2566
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตบ.
25/09/2566
26/09/2566
การดำเนินการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กพร.
25/09/2566
26/09/2566
แนวทางการดำเนินการสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเป็นศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS)
กพส.
25/09/2566
26/09/2566
ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ