องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน info_outline ข้อมูลการติดต่อ info องค์การแห่งการเรียนรู้
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย
info องค์การแห่งการเรียนรู้
คู่มือการปฏิบัติงานนักทรัพยากรบุคคล

คู่มือการปฏิบัติงานตำแหน่งครู

คู่มือการปฏิบัติงานตำแหน่งนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

คู่มือการปฏิบัติงานพัสดุ (นักวิชาการพัสดุ )

คู่มือการปฏิบัติงานด้านการบัญชี (นักวิชาการเงินและบัญชี)

คู่มือการปฏิบัติงานตำแหน่งนิติกร

คู่มือการปฏิบัติงานเจ้านักงานจัดเก็บรายได้

สรุปผลการฝึกอบรม

แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path)

แผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management)