องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน info_outline ข้อมูลการติดต่อ info องค์การแห่งการเรียนรู้
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย
account_box กองคลัง(ข้าราชการประจำ)
(นางสุขสันต์ ศิลาสุวรรณ)
ผู้อำนวยการกองคลัง
E-mail admin@narmmarn.go.th : 0818733319,042870048
(นางสุพิทย์ สายประดิษฐ์)
นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ
E-mail admin@narmmarn.go.th : 0856807814,042870048
(นางสาวพจณิชา แสงสว่าง)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
E-mail admin@narmmarn.go.th : 0863049294,042870048
(นางกัญภร แก้วระเวีย)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ชำนาญงาน
E-mail admin@narmmarn.go.th : 0933475974,042870048
นางสาวกนกพร อินทร์ปัน
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
E-mail admin@narmmarn.go.th : 0956486911,042870048