องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน info_outline ข้อมูลการติดต่อ info องค์การแห่งการเรียนรู้
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย
account_box ฝ่ายบริหาร
นายประวิน อินทะบุญศรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน
E-mail admin@narmmarn.go.th : 0819044966,042870048
นายจำรอง ไชยวรรณ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน
E-mail admin@narmmarn.go.th : 0982436380,042870048
นายรัฐเขต สุโขยะชัย
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน
E-mail admin@narmmarn.go.th : 0652375645,042870048
นางละมัย นันตะลิ
เลขานุการนายก อบต.น้ำหมาน
E-mail admin@narmmarn.go.th : 0840312595,042870048
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
(นางสาวพนารัตน์ วงษ์ชมภู)
ปลัด อบต.น้ำหมาน
E-mail admin@narmmarn.go.th : 0653235956,042870048
(นายชานุวัฒน์ พรทอง)
หัวหน้าสำนักปลัด
E-mail admin@narmmarn.go.th : 0811833634,042870048
(นางสุขสันต์ ศิลาสุวรรณ)
ผู้อำนวยการกองคลัง
E-mail admin@narmmarn.go.th : 0818733319,042870048
(นายมนตรี แสงสว่าง)
ผู้อำนวยการกองช่าง
E-mail admin@narmmarn.go.th : 0899444305,042870048
account_box สำนักปลัด(ข้าราชการประจำ)
(นายชานุวัฒน์ พรทอง)
หัวหน้าสำนักปลัด
E-mail admin@narmmarn.go.th : 0811833634,042870048
(นางสาวกรรณิการ์ หงษ์โยธี)
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
E-mail admin@narmmarn.go.th : 0879509273,042870048
(นางเยาวรัตน์ นิมิตสุวโรจน์)
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
E-mail admin@narmmarn.go.th : 0811839093,042870048
(นางมุกดา สุวรรณชัย)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
E-mail admin@narmmarn.go.th : 0847919087,042870048
(นายณกรณ์ ดานุรักษ์)
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ
E-mail admin@narmmarn.go.th : 0899437974,042870048
(นางธนิสร กมลบวรคติ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
E-mail admin@narmmarn.go.th : 0807492869,042870048
(นางประครอง ศรีบุรินทร์)
ครู
E-mail admin@narmmarn.go.th : 0833359277,042870048
นางสาวเนาวรัตน์ พันธุตา)
ครู
E-mail admin@narmmarn.go.th : 0833453529,042870048
account_box กองคลัง(ข้าราชการประจำ)
(นางสุขสันต์ ศิลาสุวรรณ)
ผู้อำนวยการกองคลัง
E-mail admin@narmmarn.go.th : 0818733319,042870048
(นางสุพิทย์ สายประดิษฐ์)
นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ
E-mail admin@narmmarn.go.th : 0856807814,042870048
(นางสาวพจณิชา แสงสว่าง)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
E-mail admin@narmmarn.go.th : 0863049294,042870048
(นางกัญภร แก้วระเวีย)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ชำนาญงาน
E-mail admin@narmmarn.go.th : 0933475974,042870048
นางสาวกนกพร อินทร์ปัน
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
E-mail admin@narmmarn.go.th : 0956486911,042870048
account_box กองช่าง(ข้าราชการประจำ)
(นายมนตรี แสงสว่าง)
ผู้อำนวยการกองช่าง
E-mail admin@narmmarn.go.th : 0899444305,042870048
(ว่าที่ร.ต.ชัยยศ ศรีกระทุม)
นายช่างโยธา ชำนาญงาน
E-mail admin@narmmarn.go.th : 0872155095,042870048
account_box กองช่าง(พนักงานจ้าง)
(ว่าที่ร.ต.จันทร์จิรา วิจิตรจันทร์)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
E-mail admin@narmmarn.go.th : 0647197942,042870048
นายรัฐธรรมนูญ สุวรรณสิงห์
ผู้ช่วยช่างโยธา
E-mail admin@narmmarn.go.th : 0810574883,042870048
นายอนุวัฒน์ สมภาร
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
E-mail admin@narmmarn.go.th : 0801877049,042870048
account_box ผู้นำท้องที่
(นายประมวล แก้วกัณหา)
กำนันตำบลน้ำหมาน
E-mail admin@narmmarn.go.th : 0856591138
(นางณุกานดา ปลัดศรีช่วย)
ผู้ใหญ่บ้านไร่ม่วง ม.1
E-mail admin@narmmarn.go.th : 0807422793
(นายสุบรรณ ยาบุษดี)
ผู้ใหญ่บ้านห้วยลวงไซ หมู่ที่2
E-mail admin@narmmarn.go.th : 0857488364
(นายสงัด มณีศรี)
ผู้ใหญ่บ้านส้าน หมู่ที่4
E-mail admin@narmmarn.go.th : 0913730258
(นายบุญเลิง มณีศรี)
ผู้ใหญ่บ้านห้วยสีเสียด หมู่ที่5
E-mail admin@narmmarn.go.th : 0986158126
(นายเหรียญ ศิริมา)
ผู้ใหญ่บ้านไร่ม่วง หมู่ที่6
E-mail admin@narmmarn.go.th : 0973306220
account_box ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(นายชานุวัฒน์ พรทอง)
หัวหน้าสถานศึกษา
E-mail admin@narmmarn.go.th : 0811833634,042870048
(นางเยาวรัตน์ นิมิตสุวโรจน์)
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
E-mail admin@narmmarn.go.th : 0811839093,042870048
(นางประครอง ศรีบุรินทร์)
ครู
E-mail admin@narmmarn.go.th : 0833359277,042870048
(นางสาวเนาวรัตน์ พันธุตา)
ครู
E-mail admin@narmmarn.go.th : 0833453529,042870048
account_box หน่วยตรวจสอบภายใน
(นางสาวพนารัตน์ วงษ์ชมภู)
ปลัด อบต.น้ำหมาน
E-mail admin@narmmarn.go.th : 0653235956,042870048
(นางประยูรศรี พิณพงษ์)
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
E-mail admin@narmmarn.go.th : 0885641069,042870048
account_box สำนักปลัด (พนักงานจ้าง)
นางสาวนุศรา ศิริหล้า
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
E-mail admin@narmmarn.go.th : 0887288294,042870048
นายนพดล วิเศษสุนทร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
E-mail admin@narmmarn.go.th : 0806872575,042870048
นายปรเมศร จันทะนา
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
E-mail admin@narmmarn.go.th : 0887319420,042870048
นายวุฒิพงษ์ แสงสว่าง
พนักงานขับรถยนต์
E-mail admin@narmmarn.go.th : 0807499121,042870048
นายสยาม หมื่นแผ้ว
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
E-mail admin@narmmarn.go.th : 0833355653,042870048
นางสาวนิยะวัลย์ ขาวสีแดง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
E-mail admin@narmmarn.go.th : 0652400596,042870048
group ฝ่ายสภา
นายสมพงศ์ คำพิทูลย์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน
E-mail admin@narmmarn.go.th : 0862327122
นายบุญก้อง ส้านสิงห์
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน
E-mail admin@narmmarn.go.th : 0625046033
นายเดช กันทัง
สมาชิกสภา อบต.น้ำหมาน หมู่ที่1
E-mail admin@narmmarn.go.th : 0807556001
นายวุฒิชัย แสงโสดา
สมาชิกสภา อบต.น้ำหมาน หมู่ที่2
E-mail admin@narmmarn.go.th : 0621970414
นายสมพาน ไชยะวรรณ
สมาชิกสภา อบต.น้ำหมาน หมู่ที่5
E-mail admin@narmmarn.go.th : 0879447344
นายสายัณต์ ศรีจำปา
สมาชิกสภา อบต.น้ำหมาน หมู่ที่6
E-mail admin@narmmarn.go.th : 0656752495
นางสาวพนารัตน์ วงษ์ชมภู
เลขานุการสภา อบต.น้ำหมาน
E-mail admin@narmmarn.go.th : 0653235956