องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน 392 หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000 โทร.042-870048

ระบบ-online
หนังสือพิมพ์
กระทรวงยุติธรรม
public กระทรวงยุติธรรม
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
public สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
public ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 410
account_box ฝ่ายบริหาร
(นายชาติชาย จิตรอารีย์)
นายก อบต.น้ำหมาน
โทร : 0800127599,042870048
(นายชาติชาย จิตรอารีย์)
นายก อบต.น้ำหมาน
โทร : 0800127599,042870048
(นายกองไล แก้วกัณหา)
รองนายก อบต.น้ำหมาน
โทร : 0807426066,042870048
(นายกองไล แก้วกัณหา)
รองนายก อบต.น้ำหมาน
โทร : 0807426066,042870048
(นายอำนวย สุวรรณชัย)
รองนายก อบต.น้ำหมาน
โทร : 0883132067,042870048
(นายอำนวย สุวรรณชัย)
รองนายก อบต.น้ำหมาน
โทร : 0883132067,042870048
(นายธาตุ ปัสสาวัฒนะ)
เลขานุการนายก อบต.น้ำหมาน
โทร : 0862339839,042870048
(นายธาตุ ปัสสาวัฒนะ)
เลขานุการนายก อบต.น้ำหมาน
โทร : 0862339839,042870048
account_box ฝ่ายสภา
(นายถนอม พระนุแสง)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน
โทร : 0833262097,042870048
(นายถนอม พระนุแสง)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน
โทร : 0833262097,042870048
(นายสายัณต์ ศรีจำปา)
รองประธานสภา อบต.น้ำหมาน
โทร : 0857424584,042870048
(นายสายัณต์ ศรีจำปา)
รองประธานสภา อบต.น้ำหมาน
โทร : 0857424584,042870048
นางสาวพนารัตน์ วงษ์ชมภู)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน
โทร : 0653235956,042870048
นางสาวพนารัตน์ วงษ์ชมภู)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน
โทร : 0653235956,042870048
(นางละมัย นันตะลิ)
ส.อบต.น้ำหมาน หมู่ 1
โทร : 0840312595,042870048
(นางละมัย นันตะลิ)
ส.อบต.น้ำหมาน หมู่ 1
โทร : 0840312595,042870048
(นายบุญส่ง สุวรรณชัย)
สมาชิกสภา อบต.น้ำหมาน ม.2
โทร : 0857538997,042870048
(นายบุญส่ง สุวรรณชัย)
สมาชิกสภา อบต.น้ำหมาน ม.2
โทร : 0857538997,042870048
(นายปริวัตร สุวรรณชัย)
ส.อบต.น้ำหมาน หมู่ 2
โทร : 0895718347,042870048
(นายปริวัตร สุวรรณชัย)
ส.อบต.น้ำหมาน หมู่ 2
โทร : 0895718347,042870048
(นายประวิน อินทะบุญศรี)
ส.อบต.น้ำหมาน หมู่ 3
โทร : 0819044966,042870048
(นายประวิน อินทะบุญศรี)
ส.อบต.น้ำหมาน หมู่ 3
โทร : 0819044966,042870048
(นางวราภรณ์ นกเพ็ชร )
ส.อบต.น้ำหมาน หมู่ 3
โทร : 0833262097,042870048
(นางวราภรณ์ นกเพ็ชร )
ส.อบต.น้ำหมาน หมู่ 3
โทร : 0833262097,042870048
(นายบุญก้อง ส้านสิงห์ )
ส.อบต.น้ำหมาน หมู่ 4
โทร : 0885369723,042870048
(นายบุญก้อง ส้านสิงห์ )
ส.อบต.น้ำหมาน หมู่ 4
โทร : 0885369723,042870048
(นายสมพาน ไชยะวรรณ)
ส.อบต.น้ำหมาน หมู่ 5
โทร : 0879447344,042870048
(นายสมพาน ไชยะวรรณ)
ส.อบต.น้ำหมาน หมู่ 5
โทร : 0879447344,042870048
(นายรัฐเขต สุโขยะชัย)
ส.อบต.น้ำหมาน หมู่ 5
โทร : 0857387016,042870048
(นายรัฐเขต สุโขยะชัย)
ส.อบต.น้ำหมาน หมู่ 5
โทร : 0857387016,042870048
(นายพรเทพ ศรีกระบุตร )
ส.อบต.น้ำหมาน หมู่ 6
โทร : 0967170217,042870048
(นายพรเทพ ศรีกระบุตร )
ส.อบต.น้ำหมาน หมู่ 6
โทร : 0967170217,042870048
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
(นางสาวพนารัตน์ วงษ์ชมภู)
ปลัด อบต.น้ำหมาน
โทร : 0653235956,042087048
(นางสาวพนารัตน์ วงษ์ชมภู)
ปลัด อบต.น้ำหมาน
โทร : 0653235956,042087048
(นางสาวนิภารัตน์ แสนแก้ว)
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0898412262,042870048
(นางสาวนิภารัตน์ แสนแก้ว)
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0898412262,042870048
(นางสุขสันต์ ศิลาสุวรรณ)
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0818733319,042870048
(นางสุขสันต์ ศิลาสุวรรณ)
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0818733319,042870048
(นายมนตรี แสงสว่าง)
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0899444305,042870048
(นายมนตรี แสงสว่าง)
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0899444305,042870048
account_box สำนักปลัด(ข้าราชการประจำ)
(นางสาวนิภารัตน์ แสนแก้ว)
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0898412262,042870048
(นางสาวนิภารัตน์ แสนแก้ว)
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0898412262,042870048
(นางสาวกรรณิการ์ หงษ์โยธี)
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
โทร : 0879509273,042870048
(นางสาวกรรณิการ์ หงษ์โยธี)
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
โทร : 0879509273,042870048
(นางเยาวรัตน์ นิมิตสุวโรจน์)
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
โทร : 0811839093,042870048
(นางเยาวรัตน์ นิมิตสุวโรจน์)
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
โทร : 0811839093,042870048
(นางมุกดา สุวรรณชัย)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร : 0847919087,042870048
(นางมุกดา สุวรรณชัย)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร : 0847919087,042870048
(นายณกรณ์ ดานุรักษ์)
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ
โทร : 0899437974,042870048
(นายณกรณ์ ดานุรักษ์)
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ
โทร : 0899437974,042870048
(นางธนิสร กมลบวรคติ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทร : 0807492869,042870048
(นางธนิสร กมลบวรคติ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทร : 0807492869,042870048
(นางประครอง ศรีบุรินทร์)
ครู
โทร : 0833359277,042870048
(นางประครอง ศรีบุรินทร์)
ครู
โทร : 0833359277,042870048
นางสาวเนาวรัตน์ พันธุตา)
ครู
โทร : 0833453529,042870048
นางสาวเนาวรัตน์ พันธุตา)
ครู
โทร : 0833453529,042870048
นางสาววาสนา อินทบุญศรี
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทร : 0655359544,042870048
นางสาววาสนา อินทบุญศรี
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทร : 0655359544,042870048
นายพงษ์พันธ์ โกมาสถิตย์
นิติกร
โทร : 0981237603,042870048
นายพงษ์พันธ์ โกมาสถิตย์
นิติกร
โทร : 0981237603,042870048
account_box กองคลัง(ข้าราชการประจำ)
(นางสุขสันต์ ศิลาสุวรรณ)
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0818733319,042870048
(นางสุขสันต์ ศิลาสุวรรณ)
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0818733319,042870048
(นางนภาพร หล้าเขียว)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
โทร : 0819860186,042870048
(นางนภาพร หล้าเขียว)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
โทร : 0819860186,042870048
(นางสุพิทย์ สายประดิษฐ์)
นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ
โทร : 0856807814,042870048
(นางสุพิทย์ สายประดิษฐ์)
นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ
โทร : 0856807814,042870048
(นางสาวพจณิชา แสงสว่าง)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
โทร : 0863049294,042870048
(นางสาวพจณิชา แสงสว่าง)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
โทร : 0863049294,042870048
(นางกัญภร แก้วระเวีย)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ชำนาญงาน
โทร : 0933475974,042870048
(นางกัญภร แก้วระเวีย)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ชำนาญงาน
โทร : 0933475974,042870048
account_box กองช่าง(ข้าราชการประจำ)
(นายมนตรี แสงสว่าง)
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0899444305,042870048
(นายมนตรี แสงสว่าง)
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0899444305,042870048
(ว่าที่ร.ต.ชัยยศ ศรีกระทุม)
นายช่างโยธา ชำนาญงาน
โทร : 0872155095,042870048
(ว่าที่ร.ต.ชัยยศ ศรีกระทุม)
นายช่างโยธา ชำนาญงาน
โทร : 0872155095,042870048
account_box กองช่าง(พนักงานจ้าง)
(ว่าที่ร.ต.จันทร์จิรา วิจิตรจันทร์)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 0647197942,042870048
(ว่าที่ร.ต.จันทร์จิรา วิจิตรจันทร์)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 0647197942,042870048
(นายวิเชียร จันทะพินิจ)
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
โทร : 0981523709,042870048
(นายวิเชียร จันทะพินิจ)
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
โทร : 0981523709,042870048
นายรัฐธรรมนูญ สุวรรณสิงห์
ผู้ช่วยช่างโยธา
โทร : 0810574883,042870048
นายรัฐธรรมนูญ สุวรรณสิงห์
ผู้ช่วยช่างโยธา
โทร : 0810574883,042870048
account_box ผู้นำท้องที่
(นายประมวล แก้วกัณหา)
กำนันตำบลน้ำหมาน
โทร : 0856591138
(นายประมวล แก้วกัณหา)
กำนันตำบลน้ำหมาน
โทร : 0856591138
(นางณุกานดา ปลัดศรีช่วย)
ผู้ใหญ่บ้านไร่ม่วง ม.1
โทร : 0807422793
(นางณุกานดา ปลัดศรีช่วย)
ผู้ใหญ่บ้านไร่ม่วง ม.1
โทร : 0807422793
(นายสุบรรณ ยาบุษดี)
ผู้ใหญ่บ้านห้วยลวงไซ หมู่ที่2
โทร : 0857488364
(นายสุบรรณ ยาบุษดี)
ผู้ใหญ่บ้านห้วยลวงไซ หมู่ที่2
โทร : 0857488364
(นายสงัด มณีศรี)
ผู้ใหญ่บ้านส้าน หมู่ที่4
โทร : 0913730258
(นายสงัด มณีศรี)
ผู้ใหญ่บ้านส้าน หมู่ที่4
โทร : 0913730258
(นายบุญเลิง มณีศรี)
ผู้ใหญ่บ้านห้วยสีเสียด หมู่ที่5
โทร : 0986158126
(นายบุญเลิง มณีศรี)
ผู้ใหญ่บ้านห้วยสีเสียด หมู่ที่5
โทร : 0986158126
(นายเหรียญ ศิริมา)
ผู้ใหญ่บ้านไร่ม่วง หมู่ที่6
โทร : 0973306220
(นายเหรียญ ศิริมา)
ผู้ใหญ่บ้านไร่ม่วง หมู่ที่6
โทร : 0973306220
account_box ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(นางสาวนิภารัตน์ แสนแก้ว)
หัวหน้าสถานศึกษา
โทร : 0898412262,042870048
(นางสาวนิภารัตน์ แสนแก้ว)
หัวหน้าสถานศึกษา
โทร : 0898412262,042870048
(นางเยาวรัตน์ นิมิตสุวโรจน์)
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
โทร : 0811839093,042870048
(นางเยาวรัตน์ นิมิตสุวโรจน์)
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
โทร : 0811839093,042870048
(นางประครอง ศรีบุรินทร์)
ครู
โทร : 0833359277,042870048
(นางประครอง ศรีบุรินทร์)
ครู

โทร : 0833359277,042870048
(นางสาวเนาวรัตน์ พันธุตา)
ครู
โทร : 0833453529,042870048
(นางสาวเนาวรัตน์ พันธุตา)
ครู

โทร : 0833453529,042870048
account_box หน่วยตรวจสอบภายใน
(นางสาวพนารัตน์ วงษ์ชมภู)
ปลัด อบต.น้ำหมาน
โทร : 0653235956,042870048
(นางสาวพนารัตน์ วงษ์ชมภู)
ปลัด อบต.น้ำหมาน
โทร : 0653235956,042870048
(นางประยูรศรี พิณพงษ์)
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
โทร : 0885641069,042870048
(นางประยูรศรี พิณพงษ์)
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
โทร : 0885641069,042870048
account_box สำนักปลัด (พนักงานจ้าง)
นางสาวนุศรา ศิริหล้า
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 0887288294,042870048
นางสาวนุศรา ศิริหล้า
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 0887288294,042870048
นายนพดล วิเศษสุนทร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทร : 0806872575,042870048
นายนพดล วิเศษสุนทร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทร : 0806872575,042870048
นายสมชาติ ยาบุษดี
พนักงานขับรถน้ำเอนกประสงค์
โทร : 0934894064,042870048
นายสมชาติ ยาบุษดี
พนักงานขับรถน้ำเอนกประสงค์

โทร : 0934894064,042870048
นายวุฒิพงษ์ แสงสว่าง
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 0807499121,042870048
นายวุฒิพงษ์ แสงสว่าง
พนักงานขับรถยนต์

โทร : 0807499121,042870048
นายสยาม หมื่นแผ้ว
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
โทร : 0833355653,042870048
นายสยาม หมื่นแผ้ว
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ

โทร : 0833355653,042870048
นางสาวนิยะวัลย์ ขาวสีแดง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
โทร : 0879033615,042870048
นางสาวนิยะวัลย์ ขาวสีแดง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

โทร : 0879033615,042870048
บุคลากรภายใน
account_box ผู้บริหารองค์กร
(นายชาติชาย จิตรอารีย์)
นายก อบต.น้ำหมาน
โทร : 0800127599,042870048
(นายชาติชาย จิตรอารีย์)
นายก อบต.น้ำหมาน
โทร : 0800127599,042870048
(นางสาวพนารัตน์ วงษ์ชมภู)
ปลัด อบต.น้ำหมาน
โทร : 0653235956,042870048
(นางสาวพนารัตน์ วงษ์ชมภู)
ปลัด อบต.น้ำหมาน
โทร : 0653235956,042870048
ชำระภาษีและค่าธรรมเนียมออนไลน์
กรมส่งเสริมฯ
การให้บริการอิเล็กทรอนิกส์