องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน info_outline ข้อมูลการติดต่อ info องค์การแห่งการเรียนรู้ play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย
verified_user ภารกิจ
ภารกิจ
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน มีภารกิจหลักและภารกิจรองที่ต้องดำเนินการ ดังนี้ ภารกิจหลัก 1. ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน 2. พัฒนาด้านอาชีพ การมีงานทำและยกระดับรายได้ของประชาชน 3. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 4. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 5. การพัฒนา จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำ และทางบก 6. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 7. การสร้างชุมชนให้เข้มแข็งและส่งเสริมการมีส่วนร่วม ภารกิจรอง 1. บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 2. การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล 3. การจัดให้มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้มี และบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น 4. ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 5. การพัฒนาการวางผังเมืององค์การบริหารส่วนตำบล 6. ส่งเสริมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 7. ส่งเสริมการพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินของประชาชน