องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน 392 หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000 โทร.042-870048ระบบ-online
หนังสือพิมพ์
กระทรวงยุติธรรม
public กระทรวงยุติธรรม
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
public สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
public ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
verified_user ภารกิจ
ภารกิจ
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน มีภารกิจหลักและภารกิจรองที่ต้องดำเนินการ ดังนี้ ภารกิจหลัก 1. ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน 2. พัฒนาด้านอาชีพ การมีงานทำและยกระดับรายได้ของประชาชน 3. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 4. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 5. การพัฒนา จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำ และทางบก 6. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 7. การสร้างชุมชนให้เข้มแข็งและส่งเสริมการมีส่วนร่วม ภารกิจรอง 1. บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 2. การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล 3. การจัดให้มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้มี และบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น 4. ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 5. การพัฒนาการวางผังเมืององค์การบริหารส่วนตำบล 6. ส่งเสริมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 7. ส่งเสริมการพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินของประชาชน
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นางสาวพนารัตน์ วงษ์ชมภู)
ปลัด อบต.น้ำหมาน
โทร : 0653235956,042870048
(นางสาวพนารัตน์ วงษ์ชมภู)
ปลัด อบต.น้ำหมาน
โทร : 0653235956,042870048
ชำระภาษีและค่าธรรมเนียมออนไลน์
กรมส่งเสริมฯ
การให้บริการอิเล็กทรอนิกส์
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 251