องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน 392 หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000 โทร.042-870048


บริการข้อมูล
verified_user ITA-NARMMARN
thumb_up facebook-line
ระบบ-online
หนังสือพิมพ์

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 303
เมื่อวาน 535
เดือนนี้ 11,379
เดือนที่แล้ว 18,032
ทั้งหมด 59,670

play_arrow อำนาจหน้าที่ของ อบต.

อำนาจหน้าที่ของ อบต.


อำนาจหน้าที่ของ อบต.

อบต.มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537  และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2542)

   1.  พัฒนาตำบลท้ังในด้านเศรษฐกิจ  สังคม  และวัฒนธรรม  (มาตรา  66)

   2.  มีหน้าที่ต้องทำตามมาตรา  67  ดังนี้

       (1)  จัดให้มีและบำรุงทางน้ำและทางบก

       (2)  การรักษาความสะอาดของถนน  ทางน้ำ  ทางเดินและที่สาธารณะ  รวมท้ังการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

       (3)  ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ

       (4)  ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

       (5)  ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

       (6)  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี  เด็กและเยาวชน  ผู้สูงอายุและพิการ

       (7)  คุ้มครอง  ดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

       (8)  บำรุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

       (9)  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมาย

  3.  มีหน้าที่ที่อาจทำกิจกรรมในเขต  อบต.  ตามมาตรา  68  ดังนี้

       (1)  ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค  บริโภคและการเกษตร

       (2)  ให้มีและบำรุงไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น

       (3)  ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ

       (4)  ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม  การกีฬา  การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ

       (5)  ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร  และกิจการสหกรณ์

       (6)  ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว

       (7)  บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพ

       (8)  การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

       (9)  หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

       (10) ให้มีตลาด  ท่าเทียบเรือ  และท่าข้าม

       (11) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์

       (12)  การท่องเที่ยว

       (13)  การผังเมือง

อำนาจหน้าที่ตามแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจ

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น  พ.ศ.  2542  กำหนดให้  อบต.  มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองตามมาตรา  16  ดังนี้

     1.  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง

     2.  การจัดให้มีและควบคุมตลาด  ท่าเทียบเรือ  ท่าข้าม  และที่จอดรถ

     3.  การจัดให้มีและควบคุมตลาด  ท่าเทียบเรือ  ท่าข้าม  และที่จอดรถ

     4.  การสาธารณูปโภค  และการก่อสร้างอื่น ๆ

     5.  การสาธารณูปการ

     6.  การส่งเสริม  การฝึก  และการประกอบอาชีพ

     7.  คุ้มครอง  ดูแล  และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

     8.  การส่งเสริมการท่องเที่ยว

     9.  การจัดการศึกษา

     10. การสังคมสงเคราะห์  และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี  คนชรา  และผู้ด้อยโอกาส

     11. การบำรุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

     12. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด  และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย

     13. การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

     14. การส่งเสริมกีฬา

     15. การส่งเสริมประชาธิปไตย  ความเสมอภาค  และสิทธิเสรีภาพของประชาชน

     16. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น

     17. การรักษาความสะอาด  และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

     18. การกำจัดมูลฝอย  สิ่งปฏิกูล  และน้ำเสีย

     19. การสาธารณสุข  การอนามัยครอบครัว  และการรักษาพยาบาล

     20. การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน

     21. การควบคุมการเลี้ยงสัตว์

     22. การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์

     23. การรักษาความปลอดภัย  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย  และการอนามัย  โรงมหรสพ  และสาธารณสถานอื่น ๆ

     24. การจัดการ  การบำรุงรักษา  และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ที่ดิน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

     25. การผังเมือง

     26. การขนส่ง  และการวิศวกรรมจราจร

     27. การดูแลรักษาที่สาธารณ

     28. การควบคุมอาคาร

  3.  รายงานผลการทำงานและการใช้เงินสภา  อบต.  ทราบอย่างน้อยปีละ  2  คร้ัง

  4.  ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ทางราชการมอบหมายเข้าร่วมประชุมกับสภา  อบต.ตามสมัยประชุม

*บทบาทหน้าที่ของสมาชิดองค์การบริหารส่วนตำบล

บทบาทและหน้าที่ในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติ

ในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งเป็นผู้ที่จะต้องตรา  "ข้อบังคับตำบล"  ออกมาใช้ในการดูแลสวัสดิการ  ตลอดจน  "ทุกข์"  และ  "สุข"  ของประชาชนรวมทั้งมีอำนาจหน้าที่ถอดถอนผู้บริหารหรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  ดังน้ันจึงต้องเป็นผู้ที่ยึดมั่นในหลักการประชาธิปไตยที่ต้องเผยแพร่และปลูกฝังแนวคิดประชาธิปไตย  ไปยังประชาชนในตำบล

*แนวทางปฏิบัติในด้านบทบาทและหน้าที่ในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติ  มีดังนี้

1.  ต้องยึดมั่นในกติกาประชาธิปไตย  เช่น  การเลือกต้ังต้องเสรี  การใช้สิทธิคัดค้าน  การโต้แย้ง  การแสดความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง  การยอมรับและเคารพสิทธิของผู้อื่นการยอมรับความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมาย ฯลฯ  

2.  ต้องมีวิถีการดำเนินชีวิตและบุคลิกลักษณะที่เป็นการส่งเสริมประชาธิปไตย  เช่น  เป็นผู้มีจิตใจกว้างขวาง  ฟังเคารพในเหตุผล

*ประชาชนในเขต  อบต.  มีสิทธิและหน้าที่ดังนี้

1.  มีสิทธิสมัครรับเลือกต้ังเป็นสมาชิกสภา  อบต.

2.  ถอดถอนสมาชิกหรือผู้บริหาร  อบต.

3.  เสนอให้ออกข้อบังคับตำบล

4.  แสดงเจตนารมณ์ในการรวม  อบต.

5.  เข้าฟังการประชุมสภา อบต.

6.  เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการซื้อ  การจ้าง  โดยวิธีสอบราคา  ประกวดราคา  และวิธีเศษของ  อบต.  อย่างน้อยคณะละ  2  คน

7.  มีหน้าที่ไปเลือกต้ังสมาชิกสภา  อบต.

8.  ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับตำบล

9.  เสียภาษีแก่  อบต.

10. สนับสนุนและร่วมกิจกรรมกับ  อบต.

11. ติดตามและดูแลการใช้จ่ายงบประมาณของ  อบต.

12. ร่วมกันเสริมสร้างชุมชน  และประชาคมหมู่บ้าน  ของตนให้เข้มแข็ง

13. ได้รับบริการสาธารณะและการบำบัดทุกข์  บำรุงสุข  จาก  อบต.  ตามอำนาจหน้าที่ของ  อบต.

 

 

 

12 พฤษภาคม 2563
อำนาจหน้าที่ของ อบต.

อำนาจหน้าที่ของ อบต.

อำนาจหน้าที่ของ อบต.

อบต.มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537  และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2542)

   1.  พัฒนาตำบลท้ังในด้านเศรษฐกิจ  สังคม  และวัฒนธรรม  (มาตรา  66)

   2.  มีหน้าที่ต้องทำตามมาตรา  67  ดังนี้

       (1)  จัดให้มีและบำรุงทางน้ำและทางบก

       (2)  การรักษาความสะอาดของถนน  ทางน้ำ  ทางเดินและที่สาธารณะ  รวมท้ังการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

       (3)  ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ

       (4)  ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

       (5)  ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

       (6)  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี  เด็กและเยาวชน  ผู้สูงอายุและพิการ

       (7)  คุ้มครอง  ดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

       (8)  บำรุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

       (9)  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมาย

  3.  มีหน้าที่ที่อาจทำกิจกรรมในเขต  อบต.  ตามมาตรา  68  ดังนี้

       (1)  ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค  บริโภคและการเกษตร

       (2)  ให้มีและบำรุงไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น

       (3)  ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ

       (4)  ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม  การกีฬา  การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ

       (5)  ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร  และกิจการสหกรณ์

       (6)  ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว

       (7)  บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพ

       (8)  การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

       (9)  หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

       (10) ให้มีตลาด  ท่าเทียบเรือ  และท่าข้าม

       (11) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์

       (12)  การท่องเที่ยว

       (13)  การผังเมือง

อำนาจหน้าที่ตามแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจ

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น  พ.ศ.  2542  กำหนดให้  อบต.  มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองตามมาตรา  16  ดังนี้

     1.  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง

     2.  การจัดให้มีและควบคุมตลาด  ท่าเทียบเรือ  ท่าข้าม  และที่จอดรถ

     3.  การจัดให้มีและควบคุมตลาด  ท่าเทียบเรือ  ท่าข้าม  และที่จอดรถ

     4.  การสาธารณูปโภค  และการก่อสร้างอื่น ๆ

     5.  การสาธารณูปการ

     6.  การส่งเสริม  การฝึก  และการประกอบอาชีพ

     7.  คุ้มครอง  ดูแล  และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

     8.  การส่งเสริมการท่องเที่ยว

     9.  การจัดการศึกษา

     10. การสังคมสงเคราะห์  และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี  คนชรา  และผู้ด้อยโอกาส

     11. การบำรุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

     12. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด  และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย

     13. การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

     14. การส่งเสริมกีฬา

     15. การส่งเสริมประชาธิปไตย  ความเสมอภาค  และสิทธิเสรีภาพของประชาชน

     16. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น

     17. การรักษาความสะอาด  และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

     18. การกำจัดมูลฝอย  สิ่งปฏิกูล  และน้ำเสีย

     19. การสาธารณสุข  การอนามัยครอบครัว  และการรักษาพยาบาล

     20. การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน

     21. การควบคุมการเลี้ยงสัตว์

     22. การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์

     23. การรักษาความปลอดภัย  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย  และการอนามัย  โรงมหรสพ  และสาธารณสถานอื่น ๆ

     24. การจัดการ  การบำรุงรักษา  และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ที่ดิน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

     25. การผังเมือง

     26. การขนส่ง  และการวิศวกรรมจราจร

     27. การดูแลรักษาที่สาธารณ

     28. การควบคุมอาคาร

  3.  รายงานผลการทำงานและการใช้เงินสภา  อบต.  ทราบอย่างน้อยปีละ  2  คร้ัง

  4.  ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ทางราชการมอบหมายเข้าร่วมประชุมกับสภา  อบต.ตามสมัยประชุม

*บทบาทหน้าที่ของสมาชิดองค์การบริหารส่วนตำบล

บทบาทและหน้าที่ในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติ

ในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งเป็นผู้ที่จะต้องตรา  "ข้อบังคับตำบล"  ออกมาใช้ในการดูแลสวัสดิการ  ตลอดจน  "ทุกข์"  และ  "สุข"  ของประชาชนรวมทั้งมีอำนาจหน้าที่ถอดถอนผู้บริหารหรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  ดังน้ันจึงต้องเป็นผู้ที่ยึดมั่นในหลักการประชาธิปไตยที่ต้องเผยแพร่และปลูกฝังแนวคิดประชาธิปไตย  ไปยังประชาชนในตำบล

*แนวทางปฏิบัติในด้านบทบาทและหน้าที่ในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติ  มีดังนี้

1.  ต้องยึดมั่นในกติกาประชาธิปไตย  เช่น  การเลือกต้ังต้องเสรี  การใช้สิทธิคัดค้าน  การโต้แย้ง  การแสดความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง  การยอมรับและเคารพสิทธิของผู้อื่นการยอมรับความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมาย ฯลฯ  

2.  ต้องมีวิถีการดำเนินชีวิตและบุคลิกลักษณะที่เป็นการส่งเสริมประชาธิปไตย  เช่น  เป็นผู้มีจิตใจกว้างขวาง  ฟังเคารพในเหตุผล

*ประชาชนในเขต  อบต.  มีสิทธิและหน้าที่ดังนี้

1.  มีสิทธิสมัครรับเลือกต้ังเป็นสมาชิกสภา  อบต.

2.  ถอดถอนสมาชิกหรือผู้บริหาร  อบต.

3.  เสนอให้ออกข้อบังคับตำบล

4.  แสดงเจตนารมณ์ในการรวม  อบต.

5.  เข้าฟังการประชุมสภา อบต.

6.  เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการซื้อ  การจ้าง  โดยวิธีสอบราคา  ประกวดราคา  และวิธีเศษของ  อบต.  อย่างน้อยคณะละ  2  คน

7.  มีหน้าที่ไปเลือกต้ังสมาชิกสภา  อบต.

8.  ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับตำบล

9.  เสียภาษีแก่  อบต.

10. สนับสนุนและร่วมกิจกรรมกับ  อบต.

11. ติดตามและดูแลการใช้จ่ายงบประมาณของ  อบต.

12. ร่วมกันเสริมสร้างชุมชน  และประชาคมหมู่บ้าน  ของตนให้เข้มแข็ง

13. ได้รับบริการสาธารณะและการบำบัดทุกข์  บำรุงสุข  จาก  อบต.  ตามอำนาจหน้าที่ของ  อบต.

 

 

 

12 พฤษภาคม 2563

บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน

(นายชาติชาย จิตรอารีย์)
นายก อบต.น้ำหมาน 

เบอร์โทร 080-0127599

(นางสาวพนารัตน์ วงษ์ชมภู)
ปลัด อบต.น้ำหมาน

เบอร์โทร 065-3235956

กรมส่งเสริมฯ