องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย
play_arrow กฎหมายที่เกี่ยวข้อง/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ
insert_drive_file พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55
insert_drive_file พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58
insert_drive_file พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57
insert_drive_file พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52
insert_drive_file พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53
insert_drive_file พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53
insert_drive_file พระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51
insert_drive_file พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52
insert_drive_file พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58
insert_drive_file พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54
insert_drive_file พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51
insert_drive_file กฎหมายเลือกต้ัง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 142
insert_drive_file การดำเนินงานการส่งเสริมและสนับสนุนคณะกรรมการชุมชน poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59
insert_drive_file พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 142
insert_drive_file ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน เรื่องการควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2546 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file พระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 136
insert_drive_file กฎกระทรวง กำหนดแบบคำขออนุญาต ใบอนุญาต ใบรับรอง คำสั่ง และแบบหนังสือตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1175
insert_drive_file พระราชบัญญัติขุดดินถมดิน พ.ศ.2543 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 240
insert_drive_file พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 276
1 - 20 (ทั้งหมด 49 รายการ) 1 2 3