องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน info_outline ข้อมูลการติดต่อ info องค์การแห่งการเรียนรู้
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย
play_arrow กฎหมายที่เกี่ยวข้อง/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ
insert_drive_file พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 72
insert_drive_file กฎหมาย ระเบียบ หนังสือซักซ้อมแนวทางปฏิบัติและข้อหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file แนวทางการประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file แนวทางการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขในระดับพื้นที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน เรื่องการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2565
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 73
insert_drive_file พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74
insert_drive_file พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65
insert_drive_file พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 88
insert_drive_file พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 67
insert_drive_file พระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68
insert_drive_file พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63
insert_drive_file พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 73
insert_drive_file พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 272
insert_drive_file พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63
insert_drive_file กฎหมายเลือกต้ัง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 158
insert_drive_file การดำเนินงานการส่งเสริมและสนับสนุนคณะกรรมการชุมชน poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 80
insert_drive_file พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 166
insert_drive_file ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน เรื่องการควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2546 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
insert_drive_file ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
1 - 20 (ทั้งหมด 54 รายการ) 1 2 3