องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน info_outline ข้อมูลการติดต่อ info องค์การแห่งการเรียนรู้
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย
play_arrow กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลน้ำหมาน
photo คำสั่งแต่งตั้งผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 330
photo โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 318
photo โครงการทบทวนการจัดทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ / แผนสุขภาพชุมชน ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 322
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลน้ำหมาน poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 350
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลน้ำหมาน poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 330
photo โครงการคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 358
photo โครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชนโรคข้อเข่าเสื่อมด้วยวิถีแพทย์แผนไทย บ้านห้วยสีเสียด หมู่ที่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 334
photo โครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชนโรคข้อเข่าเสื่อมด้วยวิถีแพทย์แผนไทย บ้านส้าน หมู่ที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 474
photo โครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชนโรคข้อเข่าเสื่อมด้วยวิถีแพทย์แผนไทย บ้านโป่งเบี้ย หมู่ที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 299
photo โครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชนโรคข้อเข่าเสื่อมด้วยวิถีแพทย์แผนไทย บ้านห้วงลวงไซ หมู่ที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 345
photo โครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชนโรคข้อเข่าเสื่อมด้วยวิถีแพทย์แผนไทย บ้านไร่ม่วง หมู่ที่ 6 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 426
photo โครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชนโรคข้อเข่าเสื่อมด้วยวิถีแพทย์แผนไทย บ้านไร่ม่วง หมู่ที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 781
photo โครงการส่งเสริมพัฒนารูปแบบเสริมสร้างพลังชุมชนในการเฝ้าระวังสุขภาพด้านคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 380
photo กิจกรรมการตรวจสุขภาพให้แก่ประชาชนตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ประจำปี พศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 364
photo กิจกรรมการตรวจสุขภาพให้แก่ประชาชนตามโครงการ อบต. เคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปี พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 346
photo กิจกรรมการจัดซื้อทรายอะเบทและแจกจ่ายทรายอะเบทป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 341
photo กิจกรรมการพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 313
photo> กิจกรรมการกำจัดขยะในชุมชน ตามโครงการตำบลปลอดขยะด้วยมือเรา ประจำปี พ.ศ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 345
photo กิจกรรมการกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย ประจำปี พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 318
photo โครงการตรวจคัดกรองค้นหาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ในชุมชน ปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 336
1 - 20 (ทั้งหมด 21 รายการ) 1 2