องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน info_outline ข้อมูลการติดต่อ info องค์การแห่งการเรียนรู้ play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย
play_arrow การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
insert_drive_file ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม และจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file ประกาศมาตรฐานเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเงินรางวัลประจำปี (โบนัส) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม และจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71
insert_drive_file หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 78
insert_drive_file ประกาศ ก.จ.กท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2562 และประกาศ ก.จ.ก.ท.และก.อบต poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 85
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 82
1 - 7 (ทั้งหมด 7 รายการ) 1