ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษ A๔ ขนาด ๘๐ แกรม) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง