ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) สำนักปลัด จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง