ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๑-๐๐๔๒ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง