ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสำนักงาน (แบบพิมพ์) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง