ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร รสจืด สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน (ช่วงเปิดภาคเรียน ที่ ๒/๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง