ชื่อเรื่อง : จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเคลือบปกสติกเกอร์รายงานการประเมินการควบคุมภายในประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ รายละเอียดข้อความตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมานกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง