ชื่อเรื่อง : จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเคลือบปกสติกเกอร์ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๕ รายละเอียดข้อความตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมานกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง