ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง