ชื่อเรื่อง : ซื้อกระดาษ A๔ ขนาด ๘๐ แกรม (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง