ชื่อเรื่อง : ซื้อกระดาษ A๔ ขนาด ๘๐ แกรม (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง