ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง