ชื่อเรื่อง : จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม ปกเคลือบสติกเกอร์ ข้อบัญญัติและเอกสารประกอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รายละเอียดข้อความตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมานกำหนด จำนวน ๑๗ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง