ชื่อเรื่อง : จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง