ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาแรงงานปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง