ชื่อเรื่อง : จ้างย้ายและติดตั้งเครื่องปรับอากาศกองช่าง อาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๗-๐๐๑๔ ขนาด ๒๔,๐๐๐ BTU โดยวิธีเฉพาะเจาะจง