ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-52-0006 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง