ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๙๙๓๙ เลย จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง