ชื่อเรื่อง : โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ลย.ถ. ๕๖-๐๐๑ จากสาย (ช่วงที่ ๓) ห้วยลวงไซ ถึงสายส้าน บ้านส้าน หมู่ที่ ๔ ตำบลน้ำหมาน