ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-9939 เลย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง