ชื่อเรื่อง : จ้างติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน ระบบโซล่าเซลล์ (ร้านค้าชุมชน - อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำหมาน) บ้านโป่งเบี้ย หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง