ชื่อเรื่อง : จ้างปรับปรุงถนนหินคลุกเพื่อการเกษตร (สายแยกห้วยกอกใหญ่) บ้านไร่ม่วง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง