ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต (สายห้วยลวงไซ-ส้าน ช่วงที่ 2) บ้านห้วยสีเสียด หมู่ที่ 5-บ้านส้าน หมู่ที่ 4 โดยวิธีคัดเลือก