ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-เครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสพัสดุ 416 57 0025 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง