ชื่อเรื่อง : ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลท์คอนกรีตฯ (สายวนอุทยานหริรักษ์) บ้านโป่งเบี้่ย หมู่ที่ 3