ชื่อเรื่อง : โครงการ "มีดีต้องแชร์"
รายละเอียด : การประชาสัมพันธ์โครงการ "มีดีต้องแชร์"ในรูปแบบ Infographic เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการสร้างการรับรู้เครื่องมือ/กลไกที่ใช้ในการป้องกันการทุจริตคอรัปชันเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงานและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนอีกทั้งเป็นการส่งเสริมและสนับสรนุนให้เจ้าหน้าที่รัฐ หน่วยงานรัฐ ภาคประชาสังคม และสื่อมวลชน เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ อันจะเป็นการเพิ่มความโปร่งใสและยกระดับธรรมาภิบาลด้วยการเปิดเผยข้อมูลบริการประชาชนและสร้างการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมานจึงขอประชาสัมพันธ์โครงการ "ทีดีต้องแชร์"ในรูปแบบ Infographic ให้ประชาทราบโดยทั่วกัน
ชื่อไฟล์ : hIFIDWiWed102956.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้