ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์สำนักงาน -เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง