องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย
โครงการจัดงานประชาสัมพันธ์สับปะรดไร่ม่วงเมืองเลย ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 16
รายละเอียด : วันที่ 17 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน นำโดย นายประวิน อินทะบุญศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน ได้จัดโครงการจัดงานประชาสัมพันธ์สับปะรดไร่ม่วงเมืองเลย ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 16 ขึ้น ณ ตลาดผลไม้บ้านไร่ม่วง ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย โดยมีนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการ ซึ่งมีนายณฐพล วิถี นายอำเภอเมืองเลย กล่าวตอนรับ และนายประวิน อินทะบุญศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน กล่าวรายงานต่อท่านประธานในพิธี สับปะรดไร่ม่วง ถือเป็นผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญของตำบลน้ำหมาน เนื่องจาก มีความโดดเด่นด้านรสชาติ ที่มีความหอม หวาน ฉ่ำ กรอบ ไม่กัดลิ้น เป็นที่นิยมของผู้บริโภคในปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน ได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงได้ส่งเสริมให้เป็นสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์โอท็อป(OTOP) โดยได้รับการคัดสรรเป็นสุดยอด หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ในระดับ 4 ดาว ปัจจุบันมีเกษตรกรปลูกสับปะรดไร่ม่วง ยึดเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม จำนวน 102 ราย มีพื้นที่ปลูกทั้งสิ้น จำนวน 610 ไร่ เกษตรกรมีรายได้ ต่อปี จำนวน 30,500,000 บาท เฉลี่ยต่อไร่ ๆ ละ 50,000 บาท เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพของผลผลิตและส่งเสริมการแปรรูปสินค้าภาคเกษตร ให้ได้มาตรฐาน องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมานร่วมกับอำเภอเมืองเลย จึงได้จัดทำ “โครงการจัดงานประชาสัมพันธ์สับปะรดไร่ม่วงเมืองเลย ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 16 ”ขึ้นมา อีกทั้งในปี พ.ศ.2565 เป็นปีมหามงคล เนื่องด้วยในวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 เป็นวันเฉลิมพระชนม พรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ซึ่งมีพระชนมายุครบ 70 พรรษา จึงได้จัดทำกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10 เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเพื่อเป็นการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ ดังนี้ 1.เพื่อแก้ปัญหาและบรรเทาความยากจนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติ COVID-19 2.เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเพื่อ เป็นการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 3. เพื่อส่งเสริมการตลาด ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP สับประรดไร่ม่วงเมืองเลย ให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย 4. เพื่อส่งเสริมการประชาสัมพันธ์สับปะรดไร่ม่วงเมืองเลยให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย 5. เพื่อพัฒนาคุณภาพ ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP ให้พร้อมขาย สร้างรายได้มากขึ้น 6. เพื่อส่งเสริมอาชีพการปลูกสับปะรดไร่ม่วงของเกษตรกรให้เป็นอาชีพหลักที่ยั่งยืน 7. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนดำเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 8. เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกของประชาชนในการรักษาอัตลักษณ์ของท้องถิ่น 9. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่ตำบลน้ำหมาน โดยมีกิจกรรมที่สำคัญในการดำเนินงาน ดังนี้ 1.การเดินขบวนรณรงค์ให้ความรู้ต่างๆ 2.การแสดงต้อนรับของกลุ่มแม่บ้านตำบลน้ำหมาน “ ชุดรำเซิ้งหมากขะนัด” 3.การประกวดสับปะรดไร่ม่วงของแท้ ผลโต รสชาติดี ปลอดภัยสารพิษ 4.การประกวดการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสับปะรดไร่ม่วง 5.การประกวดแข่งขันวาดภาพของเด็กและเยาวชน “ในหลวงของหนู” 6.การแข่งขันกินสับปะรดไร่ม่วง 7.การประกวดขวัญใจชาวสวนสับปะรดไร่ม่วงเมืองเลย 8.การแข่งขันตำสับปะรดไร่ม่วงประกอบลีลา 9.การแสดงนิทรรศการจากหน่วยงานราชการต่าง 10.การจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์(OTOP)ของหมู่บ้านและตำบลต่างๆ ในเขตอำเภอเมืองเลยและจังหวัดเลย 11. การจำหน่ายสับปะรดสับปะรดไร่ม่วงเมืองเลยของแท้ หวาน หอม ฉ่ำ กรอบ ไม่กัดลิ้น ”ของเกษตรกรในตำบลน้ำหมาน ในการดำเนินการในครั้งนี้ มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับผิดชอบดูแล ตลอดจนการประสานงานต่างๆ ดังนี้ อำเภอเมืองเลย, สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลย, สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดเลย, สำนักงานพลังพลังงานจังหวัดเลย, สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย,สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองเลย,สถานีตำรวจภูธรเมืองเลย, ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองเลย, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่ม่วง, โรงเรียนทุกแห่งในตำบลน้ำหมาน,ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเลย ,ธนาคารออมสิน สาขานาอาน,ธนาคารกรุงไทย สาขาเลย, กลุ่มตลาดผลไม้บ้านไร่ม่วง, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, ผู้นำชุมชน, ส่วนราชการทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง, เอกชน ตลอดจนประชาชนตำบลน้ำหมานและองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน #องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมานขอขอบพระคุณทุกภาคส่วนที่ทำให้โครงการจัดงานประชาสัมพันธ์สับปะรดไร่ม่วงเมืองเลยประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 16 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัสถุประสงค์
ผู้โพส : admin